> Actualidade

14/12/2012 17:00

> O CONCELLO DE OUTEIRO DE REI INFORMA ÓS VECIÑOS DA NECESIDADE E BENEFICIOS DA DECLARACION DE FÓRA DE ORDENACION TOTAL DAS EDIFICACIÓNS SEN LICENZA

O alcalde de Outeiro de Rei está a mandar @s veciñ@s unha carta na que se lles informa dos beneficios da declaración de fóra de ordenación total para as edificacións que non contan coa licenza urbanística municipal.

Xunto coa carta achégase folla informativa que recolle importantes aspectos de dita declaración, tales como requisitos que han de cumprir as edificacións, documentación a presentar e os efectos de dita declaración, tales como a posibilidade de obter l calificación ambiental da actividade no caso de que non se trate de vivendas e o que pasa se non se obtén dita declaración.

Dada a importancia deste tema, transmítese a continuación o contido literal da referida carta establecéndose un enlace ao formulario de solicitude.

Estimado veciñ@

O 31 de abril de 2008 o goberno da xunta de Galicia aprobou unha importante modificación da lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia no que se refire á situación irregular das edificacións que non contan con licencia urbanística municipal.

A entrada en vigor desta lei establece un réximen específico para estas edificacións permitindo que poidan ser incorporadas ao patrimonio do seu titular, é decir, que poidan inscribirse no rexistro da propiedade.

Pero sen dúbida o mais importante é que a incoporación ao patrimonio inclúe tamén o uso urbanístico da edificación, permitindo o mantemento do uso preexistente aínda cando se trate dun uso prohibido na clase de solo de que se trate e dando a oportunidade, non solo de poder manter legalmente o uso senón tamén de poder obter a calificación ambiental da actividade, aspecto este último prioritario para as empresas que pretenden obter os distintivos de calidade que lles permiten competir en mercados nacionais e internacionais nas mellores posicións.

É polo tanto unha oportunidade única para todas aquelas edificacións e actividades que se encontran nesta situación de ilegalidade urbanística que darálles a seguridade xurídica do recoñecemento e da aceptación por parte da administración da sua realidade.

Co gallo de que vostedes teñan a maior información posible de cómo acollerse a esta disposición aportámoslle folla informativa que inclúe os requisitos que han de cumplir as edificacións, así como a documentación necesaria e os efectos que implica a declaración que efectúa o Concello respecto da sua edificación.

Para calquera dúbida que lles poida xurdir poden poñerse en contacto co servicio de urbanismo ou coa alcaldía.

Esperando que ista información sexa do seu interese, atentamente:

Fdo O Alcalde

15 de novembro de 2011DECLARACION DE FUERA DE ORDENACION TOTAL DE EDIFICACIONES SIN LICENCIA

REQUISITOS

Las edificaciones situadas en cualquier tipo de suelo, destinadas a cualquier uso (incluidas viviendas) que soliciten la declaración de fuera de ordenación total han de cumplir las siguientes condiciones:
Estar terminadas con anterioridad al 1 de enero de 2003
No estar incurso en expediente de reposición de la legalidad
Atestiguar el uso continuado objeto de declaración anterior al 1 de enero de 2003 hasta la actualidad.
El plazo para solicitar la declaración de fuera de ordenación total termina el 20 de abril de 2012.
En las edificaciones situadas en suelo clasificado como suelo rústico de protección de costas, aguas o espacios naturales será necesario obtener el previo informe de la comisión superior de urbanismo que será tramitado desde este Concello.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

1. Certificación catastral descriptiva y gráfica de la edificación.
2. Si fuese el caso, antigüedad en el IAE, con actividad en el señalado inmueble y documentación acreditativa del uso continuado.
3. Fotografías exteriores e interiores de la edificación que permitan comprobar que se trata de una obra terminada.
4. Plano de situación sobre plano de las normas subsidiarias de planeamiento municipal
5. Plano de emplazamiento en la parcela acotando distancias a linderos e indicando superficies de parcela y superficies edificadas
6. Memoria descriptiva de la edificación indicando usos a que está dedicada, cuadro de superficies construidas por planta y usos, (contabilizando aparte porches y terrazas) y suma total de superficies y volúmenes construidos por cada uso diferente a que esté destinada la edificación.
7. Certificado técnico de seguridad y solidez estructural visado por el colegio profesional correspondiente.
La documentación indicada en los apartados 3 a 7 deberá venir firmada por técnico competente, que serán el técnico con la titulación requerida tal y como se indica en la ley de ordenación de la edificación según el tipo de obra de que se trate.
Se comprobará sobre fotografía aérea la preexistencia de la edificación.

SOLICITUD DE CALIFICACION AMBIENTAL

Una vez obtenida la declaración de fuera de ordenación total de la edificación y su uso se podrá solicitar la calificación ambiental de la actividad, que será tramitada por el concello al amparo de lo dispuesto en el decreto 133/2008 de evaluación de incidencia ambiental.
A estos efectos, junto con la solicitud de calificación ambiental se deberá aportar el correspondiente proyecto técnico y la documentación requerida por el artículo 7 del decreto 133/2008 citado.

EFECTOS DE LA DECLARACION DE FUERA DE ORDENACION TOTAL

La declaración de fuera de ordenación total supone la incorporación de la edificación al patrimonio de su titular con el uso urbanístico y la actividad preexistente.
De no realizarse esta declaración dentro del plazo establecido quedarán incursas en la situación de fuera de ordenación total pero no quedarán incorporadas al patrimonio de su titular.
Los usos y actividades reconocidos podrán seguir desarrollándose aún cuando se trate de usos o actividades prohibidos en el tipo de suelo en que se encuentren. De no obtenerse la declaración de fuera de ordenación total la realización de usos o actividades prohibidos deberá de ser cesada puesto que no es de aplicación el plazo de terminación de reposición de la legalidad al no cumplirse el requisito de la total terminación a partir del cual empieza a contabilizarse dicho plazo.

INSTALACIONES DE APOYO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ASERRADEROS EXISTENTES

Las explotaciones e instalaciones de apoyo a la actividad agropecuaria y aserraderos en suelo rústico o suelo de núcleo rural existentes con anterioridad al 1 de enero de 2003 cuentan con un régimen especial que establece la ley de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia en su disposición transitoria décimo primera.
Este régimen es más ventajoso que el de las edificaciones en situación de fuera de ordenación total en tanto en cuanto permite el mantenimiento de la actividad aunque no estén amparadas en las correspondientes licencias de edificación y actividad, sin necesidad de las mismas.
Por lo tanto no es necesario realizar la declaración de fuera de ordenación total de las edificaciones pertenecientes a las explotaciones de este tipo.
Para todas aquellas explotaciones agropecuarias que cuentan con el reconocimiento administrativo de la explotación realizado en su día por el Concello está atestiguada su preexistencia y las características de la explotación.
El resto de instalaciones de apoyo a la actividad agropecuaria y aserraderos existentes con anterioridad al 1 de enero de 2003 que no cuenten con dicho reconocimiento administrativo, para poder acogerse al régimen previsto en la disposición transitoria décimo primera de la ley de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia y beneficiarse de los beneficios de su aplicación, deberán atestiguar fehacientemente la antigüedad de las construcciones y la actividad.

EDIFICACIONES CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR AL AÑO 1956

Estas edificaciones son anteriores a la primera legislación urbanística que establecía la exigencia de licencia urbanística previa a la construcción por lo que dada la innecesariedad de esta, no estarían incluidas en el grupo de las edificaciones fuera de ordenación total por motivo de no contar con licencia urbanística o autorización autonómica.”


> DESCARGA MODELO DE SOLICITUDE

Concello de Outeiro de Rei
Praza do Concello, núm. 1 - 27150 Outeiro de Rei
Telfs: 982393281 / 982393055 Fax: 982 393 112
Diseño web de Lugonet
 
Esta web utiliza cookies para analizar e mellorar os seus servizos, continuar coa visita supón a súa aceptación. Información sobre o uso de cookies .