> ORDENANZAS MUNICIPAIS


 01 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS CONDICIÓNS DE SEGURIDADE E SALUBRIDADE DOS USOS FORESTAIS DO SUELO
 02 TEXTO REFUNDIDO DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ELABORACIÓN OU REPRODUCIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE
 03 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE SUMIDOIROS
 04 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVICIO DE RECOLLIDA E TRATAMENTO DE LIXO EN OUTEIRO DE REI.
 05 ORDENANZA REGULADORA SOBRE PORTAS CARRETERAS E PASAXES PERMANENTES DE ENTRADA E SAÍDA DE VEHÍCULOS EN OUTEIRO DE REI (LUGO)
 06 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TAXA POLA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS (PASAXES PERMANENTES) E AS RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMENTOS CARGA E DESCARGA E MERCANCIAS DE CALQUER CLASE (1)
 07 BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS POLO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI
 08 REGULAMENTOS ESPECIAL DE HONRAS E DISTINCIÓNS
 09 REGULAMENTO DE VERQUIDOS Á REDE DE ALCANTARILLADO
 10 REGULAMENTO DO SERVIZO DE COPIA E COMPULSA DE DOCUMENTOS DO CONCELLO D OUTEIRO DE REI
 11 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LICENCIA POLA TENENCIA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS DO SEU REXISTRO E DA SECCIÓN LOCAL DO REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA
 12 REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO
 13 ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICION DE LICENZAS URBANÍSTICAS DE ACTIVIDADE, DE APERTURA, DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN E DE REALIZACIÓN DAS ACTUACIÓNS ADMINISTRATIVAS DE CONTROL
 14 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO A FAVOR DE EMPRESAS OU ENTIDADES
 15 ORDENANZA REGULADORA DO IBI
 16 ORDENANZA REGULADORA DO IVTM
 17 REGLAMENTO PROTECCION DE DATOS FICHERO GESTION ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
 18 REGULAMENTO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE OUTEIRO DE REI
 19 REGLAMENTO PROTECCION DATOS FICHERO GESTION TASA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
 20 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ESCOLA INFANTIL NO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI
 21 ORDENANZA MUNICIPAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI
 22 ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE
 23 REGULAMENTO ORGÁNICO DE CREACIÓN DA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DO GOBERNO LOCAL
 24 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR CONCESION DE NICHOS NO CEMITERIO MUNICIPAL
 25 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI
 26 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVICIO DE RECOLLIDA E COIDADO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SALVAXES EN CATIVIDADE
 27- ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
 28- MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCAIS DO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI


« Volver

Concello de Outeiro de Rei
Praza do Concello, núm. 1 - 27150 Outeiro de Rei
Telfs: 982393281 / 982393055 Fax: 982 393 112
Diseño web de Lugonet
 
Esta web utiliza cookies para analizar e mellorar os seus servizos, continuar coa visita supón a súa aceptación. Información sobre o uso de cookies .